หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลารับสมัครนิติศาสตร์ภาคพิเศษ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีมาแล้ว จบสาขาไหนมาก็เรียนได้ และเรียนเพียง 2 ปีครึ่ง ก็สำเร็จการศึกษา
#ขยายเวลารับสมัครนิติศาสตร์ภาคพิเศษสำหรับผู้สนใจต้องการปรับเปลี่ยนสายงานปรับตำแหน่งและอื่นๆ เปิดรับส ...
2021-08-06 10:39:26
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ สาขารัฐศาสตร์ แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่สำเร็จการศึกษาในรอบนี้ (3/2563)
        ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่สาขารัฐศาสตร์ แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประ ...
2021-08-06 10:39:46
ขอแสดงความยินดีกับ จ่าสิบเอก ปิยทัศน์ ตะโหนดงาม นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 7
ขอแสดงความยินดีกับ จ่าสิบเอก ปิยทัศน์ ตะโหนดงาม นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองกา ...
2021-08-05 16:27:49
ขอแสดงความยินดีกับ นายวรวรรธน์ ทรัพย์ศิริผล นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 8
ขอแสดงความยินดีกับ นายวรวรรธน์  ทรัพย์ศิริผล นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง ...
2021-08-05 16:38:34
ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรเชษฐ์ พอสม นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 6
ขอแสดงความยินดีกับ นายสุรเชษฐ์ พอสม นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น ...
2021-08-05 16:37:23
สภาสวนสุนันทามีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ./ผศ. ใหม่ เสริมศักยภาพวิชาการชี้วัดความสำเร็จอย่างยั่งยืน
สภาสวนสุนันทามีมติอนุมัติแต่งตั้ง รศ./ผศ. ใหม่เสริมศักยภาพวิชาการชี้วัดความสำเร็จอย่างยั่งยืนสภามหาว ...
2021-08-05 16:34:58
วิทยาลัยการเมืองและการปกครองจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งทางวิชาการ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยการเมืองและการปกครองจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจ่า ...
2021-08-05 16:34:03
ข่าวปัจจุบัน