หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หลักสูตรปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร 3 ปีครึ่ง)
หลักสูตรปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร 3 ปีครึ่ง)

admin cpg
2021-06-17 10:16:26

เเขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น Local Government
หลักสูตรปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร 3 ปีครึ่ง)
กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “การปกครองท้องถิ่น รากฐานของประชาธิปไตย หัวใจเเห่งการเข้าถึงประชาชน” เป็นหลักสูตรที่เน้นการกระตุ้นผู้เรียน ให้มีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ เปิดประสบการณ์ การคิดวิเคราะห์ ในฐานะผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการศึกษาอย่างเเท้จริง เเละสามารถนำองค์ความรู้มาปรับใช้ได้อย่างสอดคล้องกับบริบทชุมชนท้องถิ่น โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้การสนับสนุนทางวิชาการอย่างใกล้ชิด