หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับนายอิสวุฒน์ อ่อนโพธิ์ชา หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 1 เนื่องในโอกาสได้ผ่านระดับดียอดเยี่ยม
ขอแสดงความยินดีกับนายอิสวุฒน์ อ่อนโพธิ์ชา หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 1 เนื่องในโอกาสได้ผ่านระดับดียอดเยี่ยม

admin cpg
2021-06-21 21:31:25

ขอแสดงความยินดีกับนายอิสวุฒน์  อ่อนโพธิ์ชา หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 1 เนื่องในโอกาสได้ผ่านระดับดียอดเยี่ยม (Excellent) การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (สอบจบ) ในรูปแบบออนไลน์ ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหมประธานกรรมการสอบ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรา ศรีสอน กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

3. รองศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ธรรมโชติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน

4. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ กรรมการและเลขานุการ

 ที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะให้กับนักศึกษา ทำให้ผลงานนักศึกษาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น