หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเบญจมาภรณ์ แก้วระคน นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 3 เนื่องในโอการผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (3 บท) ในรูปแบบออนไลน์
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเบญจมาภรณ์ แก้วระคน นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 3 เนื่องในโอการผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (3 บท) ในรูปแบบออนไลน์

admin cpg
2021-06-21 21:34:48

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเบญจมาภรณ์  แก้วระคน นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 3 เนื่องในโอการผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (3 บท) ในรูปแบบออนไลน์

ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ พิริยวรรธนะ ประธานกรรมการสอบ

2. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านระเบียบวิธีวิจัยและ/หรือสถิติ

4. รองศาสตราจารย์ ดร. วิภาวี พิจิตบันดาล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์  เตชะรัตนเสฏฐ์ กรรมการและเลขานุการ

 ที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะให้กับนักศึกษา ทำให้ผลงานนักศึกษาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น