หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ทำการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาแบบออนไลน์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ทำการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาแบบออนไลน์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

admin cpg
2021-06-21 22:00:35

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ทำการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาแบบออนไลน์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  ศรีสอน ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต เป็นประธานในการสอบสัมภาษณ์