หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 6/2564
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 6/2564

admin cpg
2021-07-19 20:55:42วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5

การประชุมมีประเด็นวาระที่สำคัญ ดังนี้ง

▶ การขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการ

▶ การขอรับเงินรางวัลการอ้างอิงบทความวิจัย Citation

▶ การขอเงินค่าตอบแทนพิเศษ ตำแหน่งวิชาการ

▶ การขอขยายระยะเวลาการศึกษา

 ▶ การพิจารณา ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลในการเขียนบทความสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา