หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับ ร้อยโทอริสต์ เหล่ายัง นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 1 เนื่องในโอกาสได้ผ่านการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ระดับดี (Good) ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 โดยสอบในรูปแบบออนไลน์
ขอแสดงความยินดีกับ ร้อยโทอริสต์ เหล่ายัง นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 1 เนื่องในโอกาสได้ผ่านการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ระดับดี (Good) ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 โดยสอบในรูปแบบออนไลน์

admin cpg
2021-07-19 21:01:38

ขอแสดงความยินดีกับ ร้อยโทอริสต์  เหล่ายัง นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 1 เนื่องในโอกาสได้ผ่านการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ระดับดี (Good) ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 โดยสอบในรูปแบบออนไลน์

ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี  พิจิตบันดาน ประธานกรรมการสอบ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  ศรีสอน กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ บุญผดุง กรรมการและเลขานุการ

 ที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะให้กับนักศึกษา