หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับสิบเอกมนัสชัย อันทะแสง นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 2 เนื่องในโอการผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (3 บท) ในรูปแบบออนไลน์
ขอแสดงความยินดีกับสิบเอกมนัสชัย อันทะแสง นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 2 เนื่องในโอการผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (3 บท) ในรูปแบบออนไลน์

admin cpg
2021-07-19 21:06:54

ขอแสดงความยินดีกับสิบเอกมนัสชัย  อันทะแสง นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รุ่น 2 เนื่องในโอการผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (3 บท) ในรูปแบบออนไลน์

ขอขอบคุณคณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา  ศรีสอน ประธานกรรมการสอบ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พลตำรวจโท ดร.สัณฐาน ชยนนท์ กรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

3. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านระเบียบวิธีวิจัยและ/หรือสถิติ

4. รองศาสตราจารย์ ดร. รวิภา  ธรรมโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์  เตชะรัตนเสฏฐ์ กรรมการและเลขานุการ

 ที่ช่วยให้ข้อเสนอแนะให้กับนักศึกษา ทำให้ผลงานนักศึกษาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น