หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 6/2564
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 6/2564

admin cpg
2021-07-19 21:19:19

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 และระบบประชุมออนไลน์
(Google Meet) ในการประชุมครั้งนี้ อาจารย์ธิดา นิติธรญาดา ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ