หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การเรียนการสอนออนไลน์ วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
การเรียนการสอนออนไลน์ วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์

admin cpg
2021-05-08 16:35:51

1 พ.ค 2564 เวลา 9:00-16:00 น. การเรียนการสอนออนไลน์ วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองและการปกครอง ม.ราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน