หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์สัปดาห์ที่ 2 ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ โครงการทหารฯ รุ่นที่ 45
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์สัปดาห์ที่ 2 ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ โครงการทหารฯ รุ่นที่ 45

admin cpg
2021-05-08 16:41:11

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์สัปดาห์ที่ 2 ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ

โครงการทหารฯ รุ่นที่ 45 ห้อง 2 ในรายวิชา ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง กลุ่มประเทศอาเซียน

ดำเนินการสอนโดย ผศ.(พิเศษ)พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์

ตามแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนแบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย