หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญนักศึกษา รหัส 63 (เฉพาะนักศึกษารหัส 63 เท่านั้น)ทำแบบสอบถามเพื่อคัดกรองสุขภาพจิตทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถามจะได้รับ 3 หน่วยกิจกรรมขอให้นักศึกษาสแกนQR Code /Link ตามคณะที่ตนเองสังกัดตั้งแต่วันนี้-31พฤษภาคม 2564
ขอเชิญนักศึกษา รหัส 63 (เฉพาะนักศึกษารหัส 63 เท่านั้น)ทำแบบสอบถามเพื่อคัดกรองสุขภาพจิตทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถามจะได้รับ 3 หน่วยกิจกรรมขอให้นักศึกษาสแกนQR Code /Link ตามคณะที่ตนเองสังกัดตั้งแต่วันนี้-31พฤษภาคม 2564

admin cpg
2021-05-20 11:44:41

ขอเชิญนักศึกษา รหัส 63 (เฉพาะนักศึกษารหัส 63 เท่านั้น)
ทำแบบสอบถามเพื่อคัดกรองสุขภาพจิต
ทั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถามจะได้รับ 3 หน่วยกิจกรรม
ขอให้นักศึกษาสแกนQR Code /Link ตามคณะที่ตนเองสังกัด
ตั้งแต่วันนี้-31พฤษภาคม 2564

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
https://forms.gle/t9dnmAWw6kmUDjVe9
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
https://forms.gle/MTTZiRQKhv4TB9hA7
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
https://forms.gle/zXBHMaSJerccR9oz8
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
https://forms.gle/HebAeErFH8hXV3DC6
วิทยาลัยอุตสาหกรรมและบริการ
https://forms.gle/tD6qnEXn6JgUKTtx9
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
https://forms.gle/rwoaKiU6QnBYhQ4w7
คณะศิลปกรรมศาสตร์
https://forms.gle/jXgUatE6s2dvPmfm7
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
https://forms.gle/8fsDfXPDdNs46pzt5
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
https://forms.gle/7CfXcqL3NPPUMNh69
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
https://forms.gle/7sxWgK3fQ8KWb6wh9
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
https://forms.gle/cnaoPT4Qc6B4qc5p6
คณะครุศาสตร์
https://forms.gle/TmwzSJwB9VZk1oZV7
คณะวิทยาการจัดการ
https://forms.gle/8B96X8ZmjmJjJSm5A
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
https://forms.gle/EPcFf5kVE7VXRiyg6

จัดเก็บข้อมูลโดย ฝ่ายวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
โทร 02-160-1530