หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 15 พฤษภาคม เวลา 9:00-16:00 น.สอนออนไลน์ รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองและการปกครอง โดย ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน
วันที่ 15 พฤษภาคม เวลา 9:00-16:00 น.สอนออนไลน์ รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองและการปกครอง โดย ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน

admin cpg
2021-05-20 13:34:11

วันที่ 15 พฤษภาคม เวลา 9:00-16:00 น.สอนออนไลน์ รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองและการปกครอง โดย ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน